Skip Navigation

사진첩

2019 B-kids 운동회

주일학교 조회 수 104 추천 수 0 2019.04.05 16:15:10

지난 3월 31일(주일) 오후에 B-kids 운동회가 있었습니다. 

즐거운 게임과 맛난 간식까지! 아이들뿐 아니라 모든 성도들의 얼굴에도 미소가 가득했습니다. 

더욱더 재밌고 신나고 은혜 넘치는 B-kids 되도록 기도해주세요!! 

우리는 B-Kids!!! 


20190331_121618resize photo.jpg 2019-03-31 12.17.26resize photo.jpg 2019-03-31 12.22.39resize photo.jpg 2019-03-31 12.24.50resize photo.jpg 2019-03-31 12.28.33resize photo.jpg 20190331_114519resize photo.jpg 20190331_114629resize photo.jpg 20190331_114706resize photo.jpg 20190331_114900resize photo.jpg 20190331_115235resize photo.jpg 20190331_115422resize photo.jpg 20190331_115504resize photo.jpg 20190331_115517resize photo.jpg 20190331_115652resize photo.jpg 20190331_120047resize photo.jpg 20190331_120303resize photo.jpg 20190331_121618resize photo.jpg 20190331_121702resize photo.jpg

List of Articles
날짜 제목